Vinaconex 21: Thêm Phó Tổng giám đốc và cổ đông bị xử phạt 80 triệu đồng

Nguồn : BizLIVE

Sau Tổng Giám đốc Vinaconex 21 và 3 cổ đông lớn bị xử phạt trong tuần qua, UBCK lại tiếp tục ban hành quyết định xử phạt 2 cổ đông của Vinaconex 21.

Vinaconex 21: Thêm Phó Tổng giám đốc và cổ đông bị xử phạt 80 triệu đồng - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các Quyết định số 244, 245/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Viết Hiện và ông Vũ Đức Hạnh, cụ thể như sau:

Đối với ông Nguyễn Viết Hiện

- Phạt tiền 37,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

- Phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Từ ngày 10/02/2017 đến ngày 14/4/2017, ông Nguyễn Viết Hiện đã thực hiện giao dịch mua 1.512.400 cổ phiếu và bán 1.345.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vinaconex 21 dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu V21 liên tục thay đổi.

Tỷ lệ sở hữu trên 5% và trở thành cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1%. Tuy nhiên, đến ngày 25/4/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được giải trình và báo cáo sở hữu của ông Hiện.

Đối với ông Vũ Đức Hạnh

Phạt tiền 27,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch.

Ông Vũ Đức Hạnh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21, mã chứng khoán: V21 đã thực hiện giao dịch bán 400.000 quyền mua cổ phiếu V21 vào ngày 1/9/2016, tuy nhiên ngày 30/8/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về việc đăng ký giao dịch quyền mua cổ phiếu V21 của ông Hạnh.

BẢO NGỌC