Nghiên cứu một số yếu tố ảnh đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng khi nung trong lò ở nhiệt độ cao

Nguồn : GTVT

Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu nén...

ThS. NGUYỄN KHÁNH ĐỨC

Trường Đại học Giao thông vận tải

ThS. NGUYỄN KHÁNH ĐỨC