Khánh thành công trình măng non cấp tỉnh tại huyện Khánh Vĩnh