Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội

Nguồn : QĐND

Quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo, thời gian qua, công tác giáo dục, đào tạo của các học viện, nhà trường quân đội có nhiều đổi mới tích cực, đồng bộ, toàn diện, thu được một số thành tựu quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Học viên Học viện Hậu cần tìm, đọc sách trên thư viện điện tử. Ảnh: hocvienhaucan.edu.vn.

Nổi bật là, hệ thống nhà trường quân đội từng bước được quy hoạch, nâng cấp về mọi mặt; một số học viện, nhà trường được đầu tư xây dựng theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh áp dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ động, tự giác, sáng tạo của người học, coi trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng vào dạy học. Bên cạnh đó, nội dung, chương trình, quy trình đào tạo bảo đảm liên thông, từng bước phù hợp với đặc điểm hoạt động của quân đội và hệ thống giáo dục quốc dân; công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận được đẩy mạnh.

Các học viện, nhà trường còn tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học, đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa thao trường, bãi tập, bổ sung vũ khí, trang bị khí tài mới, hiện đại. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao, trình độ chuyên môn quân sự, ngoại ngữ có nhiều chuyển biến tích cực...

NHÃ PHƯƠNG