Công an tỉnh Quảng Nam điều động cán bộ tăng cường cấp huyện