Chính phủ chưa xem xét đề xuất đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng

Nguồn : Tiền Phong

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính, trong đó có nội dung đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng. Vì theo quy định việc xây dựng luật, pháp lệnh chỉ được trình Chinh phù xem xét, cho ý kiến sau khi đã lẩy ý kiên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được Bộ Tư pháp thầm định.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc Bộ Tài chính gửi xin ý kiên rộng rãi về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản.

Văn bản nêu rõ: Ngày 13/ 4, Bộ Tài chinh tổ chức họp báo và có công văn gửi các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương, đồng thời gửi đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Công Thông tin điện tử Chinh phủ xin ý kiến về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản, trong đó dự kiến thu thuế tài sản đổi với đất ở, đất sản xuât, kinh doanh phi nông nghiệp và nhà ở...;

Việc Bộ Tài chinh gửi xin ý kiến rộng rãi về đề nghị xây dựng dự án Luât thuế tài sản là thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất chính sách để đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quôc hội, chưa phải là xây dựng dự án Luật.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính, vì theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh chỉ được trình Chinh phù xem xét, cho ý kiến sau khi đã lẩy ý kiên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được Bộ Tư pháp thầm định”, văn bản nêu rõ.

Hiện nay, dư luận xã hội đang cỏ nhiều ý kiến khác nhau về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản. Để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu rõ quy trình theo quy định của Luật ban hành văn bản quỵ phạm pháp luật như nói trên và đóng góp tích cực vào đề nghị xây dựng dự án Luật, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chinh: Công khai quy trình nói trên.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình dề xuất chính sách, xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nói chung, dự án Luật này nói riêng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chinh sách, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, đánh giả tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng luật theo đúng quy định cùa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cảo Thủ tướng Chinh phủ và Chinh phủ về sự cần thiết xây dựng dự án Luật thuể tài sản và dự kiến các nội dung chinh sách để Chinh phủ xem xét quyết định.

Văn Kiên