Bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã được quy định cụ thể tại Điều 1 của Nghị định. Trường hợp, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt được quản lý thực hiện theo quy trình như quy trình thực hiện án đầu tư xây dựng, thì việc tạm ứng các hợp đồng cung cấp dịch vụ công phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Trường hợp, công tác này không thực hiện theo quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì việc tạm ứng hợp đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan khác.

Khánh Diệp