6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD

Nguồn : Tài Chính

Trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 121,21 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 117,17 tỷ USD. Cả nước xuất siêu 4,04 tỷ USD.

Theo TTXVN